Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie 31/15
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Załącznik nr 2 Wniosek o stypendia socjalne
Załącznik nr 3 Wykaz dokumentów określających dochód studenta i członków jego rodziny
Załącznik nr 4 Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów lub innej uczelni
Załącznik nr 5 Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 7 Oświadczenie nr 1 o dochodach z działalności gospodarczej
Załącznik nr 8 Oświadczenie nr 2 o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik nr 9 Oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie
Załącznik nr 10 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Załącznik nr 11 Oświadczenie studenta o samodzielności finansowej
Załącznik 1 Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów