Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Senatu nr 44/2021
Regulamin Szkoły Doktorskiej
zał 1 Oświadczenie o zrealizowaniu praktyk zawodowych
zał 2 Karta oceny śródokresowej
zał 3 Planowany harmonogram realizacji praktyk zawodowych
zał 4 Ankieta kwalifikacji promotora
zał 4A Wniosek o powołanie drugiego promotora
zał 4B Wniosek o powołanie promotora pomocniczego
zał 5 Wniosek o zmianę promotora
zał 5A Wniosek o zmianę promotora pomocniczego
zał 6 Wniosek o umożliwienie odbywania praktyk zawodowych w formie współuczestniczenia
zał 7 Wniosek o udzielenie przerwy wypoczynkowej
Resolution No. 44.2021
Regulations of The Doctoral School at The Medical University of Bialystok
1 Declaration regarding the completion of practical training
2 Mid-term evaluation sheet
3 Planned schedule for the implementation of practical training
4 Supervisor's qualifications questionnaire
4a Application for the appointment of a second supervisor
4b Application for the appointment of an ancillary supervisor
5 Application for a change of the supervisor
5a Application for the change of auxiliary supervisor
6 Application for the implementation of practical training in the form of co-participation
7 Application for a holiday break