Struktura organizacyjna


W skład struktury organizacyjnej Uniwersytetu wchodzą:
    - podstawowe jednostki organizacyjne,
    - jednostki organizacyjne wydziałów, w tym  jednostki        
      zorganizowane  na  bazie obcej,
    - jednostki ogólnouczelniane,
    - jednostki organizacyjne nadzorowane przez Uczelnię działające
      na mocy odrębnych przepisów,
    - jednostki organizacyjne administracji.


Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są:
- Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania   w Języku
  Angielskim,
- Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 
- Wydział Nauk o Zdrowiu.
 
Jednostkami organizacyjnymi wydziałów są:
katedry, kliniki, zakłady, samodzielne pracownie. 


Ogólnouczelnianymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego są:

-Biblioteka Główna,
-Archiwum,
-Biobank,
-Szkoła Doktorska,
-Centrum Medycyny Doświadczalnej,
-Centrum Symulacji Medycznych,
-Centrum Badań Klinicznych,
-Centrum Bioinformatyki i Analiz Danych,
-Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie,
-Studium Języków Obcych,
-Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
-Studium Filozofii i Psychologii Człowieka.

 
Bazę dla działalności naukowo-dydaktycznej stanowią następujące jednostki, utworzone na mocy odrębnych przepisów:
-  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
-  Uniwersytecki Dziecięcy  Szpital  Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
-  Jednostki Uczelni zorganizowane na bazie obcej działające na mocy umów
   zawartych przez Uczelnię.

Załączniki:

Schemat organizacyjny struktury zarządzania Uczelnią
Schemat organizacyjny administracji stan na dzień 1.12.2019
Symbolika jednostek organizacyjnych administracji stan na dzień 1.12.2019
Wykaz jednostek organizacyjnych wydziałów stan na dzień 01.12.2019
Symbolika jednostek organizacyjnych administracji stan na dzień 01.12.2019
Schemat organizacyjny administracji stan na dzień 01.12.2019