Struktura organizacyjna


W skład struktury organizacyjnej Uniwersytetu wchodzą:
    - podstawowe jednostki organizacyjne,
    - jednostki organizacyjne wydziałów, w tym  jednostki        
      zorganizowane  na  bazie obcej,
    - jednostki ogólnouczelniane,
    - jednostki organizacyjne nadzorowane przez Uczelnię działające
      na mocy odrębnych przepisów,
    - jednostki organizacyjne administracji.


Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są:
- Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania   w Języku
  Angielskim,
- Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 
- Wydział Nauk o Zdrowiu.
 
Jednostkami organizacyjnymi wydziałów są:
katedry, kliniki, zakłady, samodzielne pracownie. 


Ogólnouczelnianymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego są:

-Biblioteka Główna,
-Archiwum,
-Biobank,
-Szkoła Doktorska,
-Centrum Medycyny Doświadczalnej,
-Centrum Symulacji Medycznych,
-Centrum Badań Klinicznych,
-Centrum Bioinformatyki i Analiz Danych,
-Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie,
-Studium Języków Obcych,
-Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
-Studium Filozofii i Psychologii Człowieka.

 
Bazę dla działalności naukowo-dydaktycznej stanowią następujące jednostki, utworzone na mocy odrębnych przepisów:
-  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
-  Uniwersytecki Dziecięcy  Szpital  Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
-  Jednostki Uczelni zorganizowane na bazie obcej działające na mocy umów
   zawartych przez Uczelnię.

Załączniki:

Schemat organizacyjny struktury zarządzania Uczelnią
Załącznik nr 2 Wykaz jednostek organizacyjnych wydziałów stan na dzień 23.10.2019 r.
Schemat organizacyjny administracji
Symbolika jednostek organizacyjnych administracji