Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie 31/15
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Załącznik 4 Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów lub innej uczelni
Załącznik 6 Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik 7 Oświadczenie nr 1 o dochodach z działalności gospodarczej
Załącznik 9 Oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie
Załącznik 10 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Załącznik 11 Oświadczenie studenta o samodzielności finansowej
Zarządzenie 22/16 w sprawie zmian do Zarządzenia 31/15
Załącznik 1 Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Załącznik 2 Wniosek o stypendia socjalne
Załącznik 3 Wykaz dokumentów określających dochód studenta i członków jego rodziny
Załącznik 5 Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik 8 Oświadczenie nr 2 o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym