Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie 46/2019
Zal. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom.doc
Zał. nr 1 Wniosek o stypendium Rektora dla studentów
Zał. nr 1a Wniosek o stypendium Rektora dla doktorantów
Zał nr 2 - Wniosek o stypendium socjalne
Zał nr 3 - Wykaz dokumentów określających dochód studenta i członków jego rodziny
Zał nr 4 - Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej
Zał nr 5 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Zał nr 6 - Wniosek o przyznanie zapomogi
Zał nr 7 - Oświadczenie nr 1 o dochodach z działalności gospodarczej
Zał nr 8 - Oświadczenie nr 2 o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
Zał nr 9 - Oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie
Zał nr 10 - Oswiadczenie o faktycznie odprowadzonych skladkach na ubezpieczenie zdrowotne
Zał nr 11 - Oświadczenie o samodzielności finansowej studenta