W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Uczelnia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Uczelnię w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok;
 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
 • przesłać na numer fax: 85 748 54 16;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancel@umb.edu.pl;

Informacja dla osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych dalej zwanego RODO Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku reprezentowany przez Rektora, z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, tel. 85 7485415, e-mail: kancel@umb.edu.pl
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informację na adres e-mail: iod@umb.edu.pl, dzwoniąc na nr tel. 85 686 5215 lub poprzez dane kontaktowe podane w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. e  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w oparciu o przepisy art. 10 - 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej i Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Uczelni, dostarczające i wspierające systemy informatyczne – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, od zakończenia realizacji wniosku, wynikający z przepisów archiwizacyjnych Uczelni.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO. W celu skorzystania z praw proszę się kontaktować poprzez dane podane 
  w pkt 1 i 2.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej wynika z przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie będzie wykonywane profilowanie.

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Uczelnia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Uczelnia może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Uczelnia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Rektora.
Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

W przypadku bezczynności Uczelni wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Proponowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Powiadom znajomego