Struktura organizacyjna


W skład struktury organizacyjnej Uniwersytetu wchodzą:
    - podstawowe jednostki organizacyjne,
    - jednostki organizacyjne wydziałów, w tym  jednostki        
      zorganizowane  na  bazie obcej,
    - jednostki ogólnouczelniane,
    - jednostki organizacyjne nadzorowane przez Uczelnię działające
      na mocy odrębnych przepisów,
    - jednostki organizacyjne administracji.


Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są:
- Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania   w Języku
  Angielskim,
- Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 
- Wydział Nauk o Zdrowiu.
 
Jednostkami organizacyjnymi wydziałów są:
katedry, kliniki, zakłady, samodzielne pracownie. 


Ogólnouczelnianymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego są:
- Biblioteka Główna,
- Archiwum,
- Biobank,
- Szkoła Doktorska,
- Centrum Medycyny Doświadczalnej,
- Centrum Symulacji Medycznej,
- Centrum Badań Klinicznych,
- Centrum Bioinformatyki i Analiz Danych,
- Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie,
- Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych,
- Studium Języków Obcych,
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
- Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

 
Bazę dla działalności naukowo-dydaktycznej stanowią następujące jednostki, utworzone na mocy odrębnych przepisów:
-  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
-  Uniwersytecki Dziecięcy  Szpital  Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
-  Jednostki Uczelni zorganizowane na bazie obcej działające na mocy umów zawartych przez Uczelnię.

  • Schemat organizacyjny struktury zarządzania Uczelnią stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego UMB,
  • Wykaz jednostek organizacyjnych wydziałów załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego UMB
  • Schemat organizacyjny administracji załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego UMB
  • Symbolika jednostek organizacyjnych administracji załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego UMB

    Regulmin Organizacyjny UMB publikowany jest na stronie: https://bip.umb.edu.pl/artykuly/62/regulamin-organizacyjny


Załączniki:

Schemat organizacyjny struktury zarządzania Uczelnią
Wykaz jednostek organizacyjnych wydziałów stan na dzień 12.11.2020r.
Schemat organizacyjny administracji stan na dzień 15.07.2020r.
Symbolika jednostek organizacyjnych administracji stan na dzień 15.07.2020r.