Uczelnia działa na podstawie:

ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wydawane są następujące wewnętrzne akty normatywne:
 - Uchwały Senatu
 - Uchwały Rady Uczelni
 - Zarządzenia Rektora
 - Zarządzenia Kanclerza