Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2016/2017

Załączniki:

Uchwała 38/2016
Regulamin studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich
Rules of Study First Level, Second Level and Integrated Master's Degree Studies at Medical Universiry in Białystok