Nazwa podmiotu publicznego: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
  • większość plików nie jest dostępna cyfrowo - obecnie trwają prace nad dostosowaniem plików do wersji dostępnych cyfrowo
  • niektóre pliki mogą być dostępne nie w pełni cyfrowo, np. może wystąpić zaburzona hierarchia nagłówków
  • niektóre elementy graficzne mogą cechować się niską kontrastowością.
Wyłączenia: dokumenty podmiotów trzecich (np. protokoły z kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne) są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-02-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Emilia Snarska

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Emilia Snarska

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: rko@umb.edu.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 857485500

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Biuro Rektora, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

Siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieści się w Pałacu Branickich.

Pałac Branickich korpus główny:

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od przodu z dziedzińca Pałacu (wejście główne) i od Ogrodów Branickich (wejście służbowe). Do obu wejść prowadzą schody. Z przodu budynku znajdują się 4 stopnie, z tyłu budynku 3 stopnie.

Dla gości przeznaczone jest wejście od strony dziedzińca Pałacu Branickich. Po wejściu  głównym znajduje się korytarz wyposażony w wewnętrzne wycieraczki, z polem manewru minimum 150 x 150 cm. Z korytarza wchodzi się przez drzwi do holu. W holu znajdują się schody z 2 stopniami. Po wejściu na wprost znajduje się szatnia.

Portiernia znajduje się w holu po lewej stronie od wejścia (nr telefonu: 85 748 5428).

Korytarze pozwalają na swobodny ruch dwukierunkowy. W holu przy portierni znajdują się ławki umożliwiające odpoczynek.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest hol i pomieszczenia na parterze. Na drugą kondygnację prowadzą schody o szerokości min. 2,4 m. Na drugiej kondygnacji po lewej i prawej stronie znajdują się miejsca wypoczynku. Na trzecią kondygnację prowadzą dwie pary stromych schodów, na których nie ma możliwości swobodnego dwukierunkowego ruchu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w holu po prawej stronie (przed 2 schodami wewnętrznymi). Drzwi toalety oznaczono piktogramem.

Pałac Branickich lewe skrzydło:

Do budynku prowadzą 2 wejścia od przodu z dziedzińca Pałacu.  Do obu wejść prowadzą schody (1-3 stopni).

Wejście pierwsze od wjazdu: Po wejściu znajduje się przedsionek o wymiarach 2,3 m szerokości  i 0,6 m długości, za którym znajduje się 1 stopień schodów. Na drugą i trzecią kondygnację prowadzą schody. Brak windy. Brak toalet dla niepełnosprawnych.    

Kancelaria Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Kasa znajdują się na parterze.

Wejście drugie od wjazdu. Po wejściu znajduje się przedsionek o wymiarach 1,8 m szerokości  i 1 m długości, za którym znajdują się 2 stopnie schodów. Na drugą i trzecią kondygnację prowadzą schody. Brak windy. Brak toalet dla niepełnosprawnych.    

Pałac Branickich prawe skrzydło:  Do obu wejść prowadzą schody (1-3 stopni). Po wejściu znajduje się przedsionek o wymiarach, za którym znajdują się 2 stopnie schodów. Na drugą i trzecią kondygnację prowadzą schody. Brak windy. Brak toalet dla niepełnosprawnych.    

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dysponuje schodołazem, który umożliwia przemieszczenie się na 2 kondygnację oraz pochylnią montowaną w razie potrzeby.


Dostępność architektoniczna pozostałych budynków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nazwa budynku, adres

Położenie portierni i nr telefonu

Wejście do budynku

Miejsca

postojowe

Toaleta dla niepełnosprawnych

Winda

Collegium Primum

ul. Mickiewicza 2a
15-222 Białystok

Brak portierni. Najbliższa portiernia w korpusie Pałacu Branickich.

Tel. 85 7485428

Wejście od strony parku z poziomu terenu.

tak

nie

nie

Budynek biofizyki

ul. Mickiewicza 2A

Białystok

Brak portierni.

Najbliższa portiernia w Collegium Universum. 

Tel. 85 7485531

Wejście z poziomu terenu. Po wejściu schody.

tak

nie

nie

Collegium Universum

ul. Mickiewicza 2C

Białystok

 

 

Portiernia położona na parterze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku od ul. Mickiewicza

Tel. 85 7485531

Wejście z poziomu terenu pochylnią od strony Klubu Herkulesy

Tak

Wjazd od strony ul. Mickiewicza

Tak

(toaleta:
na piętrze
dostęp
windą)

tak

Euroregionalne Centrum Farmacji

ul. Mickiewicza 2D

Białystok

Portiernia położona na parterze, po lewej stronie głównego wejścia do budynku

Tel. 85 7485829

Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.

tak

tak

tak

Dom Studenta nr 1

ul. Akademicka 3

Białystok

Portiernia na parterze przy wejściu głównym od strony ul. Akademickiej

Tel. 85 7485801

Wejście główne od strony ul. Akademickiej  z poziomu terenu

tak

nie

nie

Dom Studenta nr 2

ul. Żelazna 23

Białystok

Portiernia przy wejściu głównym od strony ul. Żelaznej

Tel. 85 7485757

Podjazd do budynku od strony ul. Żelaznej

tak

nie

tak

Centrum Dydaktyki Stomatologicznej

ul. Skłodowskiej 24A

Białystok

Portiernia na parterze po prawej w holu głównym

Tel. 85 7485746

Podjazd od strony wejścia głównego

tak

tak

tak

Collegium Pathologicum

ul. Waszyngtona 13

Białystok

Portiernia na parterze po lewej stronie wejścia głównego

Tel. 85 7485908

Wejście do budynku z poziomu terenu od strony Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

tak

tak

tak

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. Szpitalna 37

Białystok

Portiernia na parterze z prawej strony wejścia głównego

Tel. 85 6865659

 

Pochylnia z prawej strony budynku do poziomi -1

tak

tak

tak

Centrum Symulacji Medycznej

ul. Szpitalna 30

Białystok

Portiernia na parterze z prawej strony wejścia głównego

Tel. 85 6865248

Wejście główne go budynku z poziomu terenu. Dojazd do budynku ograniczony - szlaban

tak

tak

tak

Centrum Medycyny Doświadczalnej

 

ul. Skłodowskiej 24 A

Białystok

Portiernia na parterze z lewej strony od wejścia

Tel. 85 6865151

Wejście do budynku z poziomu terenu.

Dojazd do budynku ograniczony - szlaban

nie

nie

nie

Hala sportowa

 

ul. Wołodyjowskiego 1

Białystok

Portiernia po lewej stronie od wejścia

Tel. 85 7424402

Wejście do budynku z poziomu terenu

tak

tak

nie

Collegium Integratio

 

ul. Skłodowskiej 7A

Białystok

Portiernia na parterze przy szatni

Tel. 85 7485303

Wejście  główne do budynku z podjazdem

nie

nie

nie

Collegium Familiare

 

ul. Mieszka I 4B

Białystok

Portiernia przy wejściu głównym

Tel. 85 7485527

Wejście główne z podjazdem.

Dojazd do budynku ograniczony  - szlaban

nie

nie

nie

Centrum Badań Innowacyjnych

ul. Waszyngtona 13a

Białystok

Brak portierni. Najbliższa portiernia w Collegium Pathologicum Tel. 85 7485908

Wejście główne z podnośnikiem, wejście boczne z podjazdem

tak

tak

tak

Collegium Novum

ul. Waszyngtona 15A

Białystok

Brak portierni.

Wejście główne z poziomu terenu.

tak

tak

tak

Centrum Futuri

ul. Waszyngtona 15B, 15C

Białystok

Brak portierni.

 Wejścia: główne i boczne z poziomu terenu.

tak

tak

tak

 

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Aplikacje mobilne:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku udostępnia następującą aplikacje mobilną:

myMUB Mobile App w wersji dla systemu Android 

myMUB Mobile App w wersji dla systemu iOS 

Deklaracja dostępności aplikacji myMUB w wersji anglojęzycznejDodatkowe informacje: