Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Uczelnia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Uczelnię w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   

 • przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok;
 • złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
 • przesłać na numer fax: 85 748 54 16;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancel@umb.edu.pl;
 • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:


Informacja dla osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, email: iod@umb.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia Pani/Pana wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może znacznie utrudnić a nawet uniemożliwić rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymagane


Opłaty:


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Uczelnia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Uczelnia może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Uczelnia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Rektora, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. 

W przypadku bezczynności Uczelni wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej