Prorektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kadencję 2016-2020


Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Marcin Moniuszko

tel. 085 748 5412
e-mail: dzialnau@umb.edu.pl

Prorektor ds. Nauki kieruje całokształtem spraw związanych z działalnością naukowo-badawczą i naukowo-usługową Uczelni, a w szczególności: gospodaruje środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność  statutową i własną, wykonuje nadzór nad realizacją umów dotyczących  finansowania prac badawczych, wspiera rozwój naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni. Inicjuje i prowadzi współpracę międzynarodową, współpracę naukową z krajami Unii Europejskiej, sprawuje nadzór naukowy nad studiami doktoranckimi.
 
Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. Adrian Chabowski

tel: 085 748 5409
e-mail: dzss@umb.edu.pl

Prorektor ds. Studenckich koordynuje i nadzoruje całokształt procesu dydaktycznego i wychowawczego Uniwersytetu Medycznego, w tym: organizację studiów, rozwój nowych kierunków studiów, współpracę z samorządem studentów i doktorantów, pomoc materialną dla studentów, doktorantów i opiekę zdrowotną. 
                                  

Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

tel. 085 748 5407
e-mail: prorektorkl@umb.edu.pl
 
Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego koordynuje współpracę kierowników klinik, zakładów, samodzielnych pracowni z dyrektorami samodzielnych publicznych szpitali klinicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na bazie których działają jednostki organizacyjne Uczelni, organizuje i nadzoruje kształcenie podyplomowe w dziedzinach klinicznych oraz współpracuje z odpowiednimi władzami, instytucjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozwoju lecznictwa i opieki zdrowotnej.Prorektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kadencji 2012-2016

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski

Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. Adrian Chabowski

Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Zenon Mariak