Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2015/2016.